تداخلات دارویی

تداخل داروها با مهمترین تست های آزمایشگاهی
مصرف داروها در کنار اثرات درمانی مفیدی که دارند می توانند بر نتایج آزمایشات نیز اثر گذاشته و مقادیر تست ها را به صورت کاذب بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی نشان دهند . در این قسمت تست های شایع و تاثرپذیری آنها از داروها ذکر می گردد .